ลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้
สพป.ขอนแก่น เขต 5 หน้าแรก

โปรไฟล์ของ kittisak http://main.kkn5.go.th/?1 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [แชร์] [RSS]

บล็อก

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

เข้าชม/อ่าน 11291 ครั้ง12-1-2018 08:19

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ได้กำหนด กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  แนวทางหรือมาตรการการพัฒนาสู่ความสเร็จ รวมทั้ง ค่านิยมขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

ค่านิยม

         นำสมัย  ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์  (Vision)

          ภายในปี  2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา

พันธกิจ  (Missions)

        1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)

        2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชากรวัยเรียนในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

         5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”เป็นแนวทางในการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เป้าประสงค์  (Goals)

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

         2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)

         3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ

         4. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         5. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำศาสตร์

พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  (Strategies)

        1. เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา

        2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

        3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

        4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา

เป้าหมายความสำเร็จ

          1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาได้เข้าเรียนในระดับ ป.1 ร้อยละ 100

          2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นที่ไม่มีหรือลดลง

          3. ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100

          4. ผู้เรียนที่จบ ม. 3 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

          5. ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

มาตรการ

         1. เร่งรัด ติดตาม การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามสำมะโนนักเรียน

         2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

         3. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กไร้สัญชาติให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

         5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง

โครงการสำคัญ

          โครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลและส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


กลยุทธ์ที่   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายความสำเร็จ

1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้นของหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3. คะแนนผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3 เพิ่มด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือเพิ่มขึ้นทุกด้าน

4. คะแนนผลการทดสอบ O-NETของนักเรียนชั้น ป.6และม.3 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

      5. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย

มาตรการ

            1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งใน และนอกห้องเรียน

            3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา

5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

            6. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

7. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

8. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

9. น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

          10. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุข

     11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย

          12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ

           13. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง

โครงการสำคัญ

           โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


กลยุทธ์ที่  3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

เป้าหมายความสำเร็จ

          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจำสายงาน

          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC)
และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (
Active Learning )

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

          5. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

มาตรการ

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  ได้อย่างหลากหลาย

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและจิตบริการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC)

            4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ Active Learning

5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา

โครงการสำคัญ

โครงการยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลยุทธ์ที่  บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายความสำเร็จ

         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป

         2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพที่แข้มแข็ง

         3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

         4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ

         5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

         6. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีขึ้นไป

มาตรการ

         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

         3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

         4. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน

         5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

         6. พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคThailand 4.0

         7. นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการสำคัญ

โครงการองค์กรคุณภาพชั้นนำ

หมายเหตุ

คุณภาพ  หมายถึง คุณภาพของผู้เรียน บุคลากร และองค์กร

          คุณภาพผู้เรียน หมายถึงคุณภาพตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)

          คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนเป็นที่ยอมรับตามสมรรถนะประจำสายงาน

          คุณภาพองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้

ชั้นนำ หมายถึง เป็นหนึ่ง เป็นแนวหน้า เป็นแบบอย่างของหน่วยงานอื่น

ตัวชี้วัด หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่า เป็นองค์กรคุณภพาชั้นนำ  ได้แก่ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ผลสำเร็จด้านคุณภาพ ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ O-NET,  NT , PISA ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ผลการประเมินด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น

ศาสตร์พระราชา หมายถึง แนวพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

เขินอ่ะ

อะไรก็ไม่รู้

เห็นด้วยๆ

ซึ้งจังเลย

ขำฮาตรึม

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

GMT+7, 25-3-2023 21:15 , Processed in 0.042271 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร 0-4331-2505 FAX: 0-4331-2850 E-Mail:Saraban@kkn5.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
0-4331-2505 ต่อ 11 ห้อง ผอ.เขต
0-4331-2505 ต่อ 12 หน้าห้อง ผอ.เขต
0-4331-2505 ต่อ 13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0-4331-2505 ต่อ 15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
0-4331-2505 ต่อ 16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0-4331-2505 ต่อ 17 กลุ่มนโยบายและแผน
0-4331-2505 ต่อ 18 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
0-4331-2505 ต่อ 19 One Stop Service
0-4331-2505 ต่อ 20 กลุ่มตรวจสอบภายใน
0-4331-2505 ต่อ 21 กลุ่มกฎหมายและคดี
0-4331-2505 ต่อ 22 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( DLICT )

© 2001-2022 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน